Algemene Verkoopsvoorwaarden Ecosolice

1.Algemeen

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, zijn de algemene contractvoorwaarden toepasselijk op alle prijsoffertes en facturen van Ecosolice en op elke tussen Ecosolice en de andere partij gesloten overeenkomst, dit ongeacht de ligging van de woonplaats of de plaats van de zetel van de aannemer en de plaats van uitvoering.

2.Prijsoffertes

Alle prijsoffertes, zowel mondeling als schriftelijk, zijn vrijblijvend en louter indicatief

De offertes blijven één maand geldig.

De klant doet zijn bestelling door aanvaarding van de geldige offerte via ondertekening door een wettelijk gemachtigde (hierna genoemd “offerte/overeenkomst”). Bestellingen zijn slechts bindend voor Ecosolice na ontvangst van de offerte/overeenkomst, betaling van het eventuele voorschot en mededeling door de klant van alle inlichtingen nodig voor de daadwerkelijke uitvoering van de prestaties. Indien Ecosolice tot de constatatie komt dat het systeem niet kan geïnstalleerd worden door enige technische reden, kan Ecosolice de overeenkomst zonder compensatie ontbinden.

3.Verbintenissen

Overeenkomsten zijn pas bindend voor Ecosolice, nadat zij de opdracht schriftelijk bevestigd heeft. Het louter meedelen van prijzen, leveringstermijnen, contractvoorwaarden, enz. houdt geen verbintenissen in voor Ecosolice.

4.Prijs en betaling

Indien bepaalde kosten die een invloed hebben op de overeengekomen prijs stijgen, door omstandigheden onafhankelijk van de wil van Ecosolice, zoals verhogingen van rechten en accijnzen van de te leveren producten, verhogingen van vrachtprijzen, verhogingen van de prijzen van de basisproducten of grondstoffen, verhoging van arbeidslonen ingevolge wettelijke bepalingen of nationale of sectoriële CAO’s, wijzigingen in de valuta, enz., is Ecosolice gerechtigd om, mits eenvoudige kennisgeving, een evenredige prijsverhoging aan te rekenen.

Een afwijking door Ecosolice van de overeengekomen prijzen is mogelijk in de volgende gevallen die hierna worden opgesomd:

  1. In geval bepaalde feitelijke gegevens die door de andere Partij werden meegedeeld niet met de werkelijkheid blijken overeen te stemmen.
  2. In geval van materiële fouten, rekenfouten of verschrijvingen bij de berekening van de prijs door Ecosolice.
  3. In geval van meerwerken of wijzigingen aan de initiële opdracht geconstateerd door de technische opmeting.
  4. Alsook in geval van verkeerde begroting door Ecosolice van de voor een bepaald werk noodzakelijke prestaties, arbeidsuren, benodigde materialen, uit te voeren hoeveelheden, enz. ingevolge onvoorziene.

De prijzen die in foto’s, catalogi, folders of andere publiciteitsdocumenten voorkomen hebben enkel een indicatieve waarde. Ecosolice is enkel gebonden door de prijzen vermeld op de aanvaarde offerte/overeenkomst.

5.Meerwerken en wijzigingen van de opdracht

Ecosolice is slechts gehouden tot het uitvoeren van meerwerken of wijzigingen van de oorspronkelijke opdracht, in geval van een schriftelijke overeenkomst tussen de andere partij en Ecosolice omtrent de uitvoering van de meerwerken of wijzigingen, de prijs en alle andere contractuele voorwaarden en modaliteiten, zoals bijvoorbeeld de uitvoeringstermijnen.

6.Annulatie van een opdracht

In geval van annulatie van een opdracht door de andere partij, is ten titel van forfaitaire schadevergoeding een bedrag gelijk aan 30% van de overeengekomen prijs verschuldigd behoudens het recht van Ecosolice om een grotere schade te bewijzen en te vorderen. Na begin van uitvoering is geen annulatie meer mogelijk. Er is begin van uitvoering van zodra Ecosolice m.b.t. een bepaalde opdracht al prestaties verricht heeft of bestellingen geplaatst heeft.

7.Leveringsvoorwaarden met betrekking tot goederen/ garantie.

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, worden de goederen steeds door Ecosolice aan de andere partij geleverd ‘af fabriek’. Ecosolice beroept zich voor de garanties op het materiaal op de in de offerte bepaalde fabrieksgaranties.

De klant moet de goederen bij de levering en/of aan het eind van de werken nazien. Tenzij anders luidend schriftelijk beding, wordt er overeengekomen dat als er binnen de 8 dagen na de levering of na het einde van de werken geen bemerkingen of eventuele zichtbare gebreken aangetekend werden overgemaakt aan Ecosolice, de goederen en/of de installatie geacht wordt definitief aanvaard te zijn. De niet-betaling van de goederen en/of werken zal niet worden beschouwd als een geldig protest.

8.Leverings- en uitvoeringstermijnen

De overeengekomen leverings- of uitvoeringstermijnen zijn niet bindend. Deze termijnen zullen zoveel als mogelijk worden gerespecteerd. De overschrijding van de leverings- of uitvoeringstermijn kan geen aanleiding geven tot enige aansprakelijkheid in hoofde van Ecosolice,  en kan evenmin een grond tot ontbinding van de overeenkomst vormen.

9.Lastenboek

Bepalingen van een lastenboek zijn pas tegenstelbaar aan Ecosolice, indien zij door Ecosolice schriftelijk werden aanvaard en ondertekend. Ecosolice heeft het recht om de door haar aanvaarde opdracht of een deel ervan aan derden toe te vertrouwen in onderaanneming.

10.Klachtenregeling

Bij levering dient de andere partij onmiddellijk na te gaan of de geleverde goederen of uitgevoerde werken zichtbare gebreken of beschadigingen vertonen en conform het bestelde zijn. Problemen dienen door de andere partij aan Ecosolice te worden gemeld bij aangetekende brief binnen een termijn van 8 dagen na de levering of afwerking. Laattijdige klachten zijn onontvankelijk.

11.Overmacht

De aansprakelijkheid van Ecosolice kan niet worden ingeroepen wanneer het niet – naleven van haar verbintenissen te wijten is aan gevallen van overmacht, zoals oorlog, onlusten, gedeeltelijke of algemene staking, gedeeltelijke of algemene lock-out, besmettelijke ziekten, exploitatieongevallen, brand, machinebreuk, faillissement leveranciers, gebrek aan grondstoffen, enz. Overmacht geeft de andere partij in geen geval recht op ontbinding van de overeenkomst of op een schadevergoeding.

12.Contractuele verhouding

Alle overeenkomsten tussen Ecosolice en de andere partij maken deel uit van één globale contractuele verhouding. Indien de andere Partij zijn verbintenissen uit hoofde van een bepaalde overeenkomst niet nakomt, kan Ecosolice de verdere uitvoering van zowel de desbetreffende als de andere lopende overeenkomsten schorsen.

13.Wanprestaties andere Partij

Wanneer de andere partij zijn verbintenissen niet nakomt, kan Ecosolice opteren voor de ontbinding van de overeenkomst met schadevergoeding, dan wel voor de gedwongen tenuitvoerlegging ervan.

14.Aanvaarding factuur – betaling

De facturen van Ecosolice zijn betaalbaar binnen de 8 dagen na factuurdatum op de zetel van Ecosolice en/of op het rekeningnummer zoals opgegeven in de factuur, offerte/overeenkomst, tenzij expliciet anders vermeld.

Alle facturen worden geacht aanvaard te zijn wanneer zij niet binnen de 8 dagen na ontvangst door de klant bij aangetekend schrijven worden betwist.

In geen geval kunnen betalingen worden opgeschort, noch op enigerlei wijze gecompenseerd worden zonder schriftelijke en voorafgaandelijke instemming van Ecosolice.

De niet-betaling op een vervaldag en een enkele factuur maakt het verschuldigd saldo, zelfs van niet-vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. De andere Partij is hierbij ten opzichte van Ecosolice gehouden tot vergoeding van alle geleden schade, met inbegrip van de administratiekosten, invorderingskosten, rechtsbijstand kosten, enz.

15.Eigendomsvoorbehoud

De door Ecosolice aan de andere Partij geleverde goederen blijven eigendom van Ecosolice tot op het ogenblik dat alle door de andere partij aan Ecosolice verschuldigde bedragen, met inbegrip van intresten en kosten, zijn betaald.

16.Toepasselijk recht en bevoegdheidsbeding

Alle geschillen tussen de andere Partij en Ecosolice vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van, naar gelang het geval, het Vredegerecht het 5e kanton van Kortrijk, de Rechtbank van Eerste aanleg te Kortrijk of de Rechtbank van Koophandel te Kortrijk. De verhouding tussen de andere Partij en Ecosolice wordt exclusief beheerst door het Belgisch recht.

17.Zelfstandigheid van de clausules

De eventuele nietigheid van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules. In geval van betwisting nopens de interpretatie van deze voorwaarden, primeert steeds de Nederlandse taal.

18.Parkeermogelijkheden

De nodige parkeergelegenheid (minimum 6 m) wordt door de klant voorzien. Werf dient toegankelijk en vrij van alle obstakels te zijn. Bij de uitvoering dient één van de eigenaars aanwezig te zijn. In de prijs zijn kosten zoals verplaatsing en opkuis inbegrepen. Bij aanvang van de werken dient de bestaande elektrische installatie aan de conformiteitseisen te voldoen. Aanpassingswerken aan de huidige elektrische installatie, die nodig zijn voor de goedkeuring van de installatie van PV panelen, zijn niet inbegrepen en zullen afzonderlijk in regie ten laste van de klant worden aangerekend door een vakman die Ecosolice zal aanstellen.

Certified by

Proud partner of